ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Zamestnanci > Umelecká rada školy

Mgr. Mirka Gáfrikováriaditeľka školy, predseda umeleckej rady
Mgr. art. Natália Žúrkovázástupkyňa riaditeľky školy
Anna Antálková DiS.art.vedúca tanečného odboru
Hilda Hajlová DiS.art.vedúca akordeónového odboru
Mgr. Zuzana Janovičovávedúca klavírneho odboru
Mgr. Eva Polákovávedúca speváckeho odboru
Mgr. Ferdinand Surovývedúci strunového odboru
Mgr. Zlatica Hluchávedúci dychového odboru
Mgr. Jana Žúrkovávedúca výtvarného odboru
Mgr.art. Linda Petráková ArtD.vedúca literárno-dramatického odboru

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).