V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svoje zručnosti v hre na klávesových, strunových, dychových, bicích nástrojoch, v sólovom a zborovom speve, v komornej a orchestrálnej hre.

ŠTÚDIUM

Prípravné štúdium - má dva varianty – dvojročné štúdium, do ktorého sa prijímajú deti predškolského veku( od 5 rokov) a jednoročné štúdium pre žiakov 1. triedy ZŠ. Vyučovanie sa realizuje v skupinovej forme, žiaci v ňom hravou formou získavajú základné vedomosti a návyky, potrebné pre ďalšie štúdium s využitím pohybových, výtvarných, percepčných a interpretačných činností. Časová dotácia vyučovania – 2 vyučovacie lekcie týždenne, v druhom roku dvojročného štúdia resp. v druhom polroku jednoročného štúdia je vyučovanie rozdelené medzi predmet prípravná hudobná výchova a príprava ku hre na nástroji. Na konci prípravného štúdia žiak vykoná postupovú skúšku do 1. ročníka základného štúdia, na ktorej členovia komisie posúdia predpoklady žiaka k ďalšiemu štúdiu, ako aj vhodnosť zvoleného nástroja vzhľadom k jeho fyzickým, zdravotným, prípadne iným dispozíciám.

Základné štúdium - je určené žiakom, ktorí úspešne vykonali postupovú skúšku z prípravného štúdia, alebo boli prijatí na základe prijímacieho konania bez absolvovania prípravného štúdia.
Základné štúdium je osemročné, člení sa na primárne umelecké vzdelávanie a na nižšie sekundárne vzdelávanie.

Druhý stupeň základného štúdia - navštevujú študenti stredných škôl, ktorí úspešne absolvovali nižšie sekundárne vzdelanie, prípadne ďalší záujemcovia o štúdium, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku.
Žiak navštevuje individuálne vyučovanie hlavného predmetu s časovou dotáciou 1,5 vyučovacej hod. spravidla rozdelene dvakrát týždenne a ďalšie povinné predmety – hudobnú náuku a ostatné predmety (zborový spev, komornú a súborovú hru) v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom pre príslušný ročník.
Podmienkou štúdia je zabezpečenie hudobného nástroja, pretože splnenie štátnych a školských vzdelávacích štandardov predpokladá aj pravidelnú domácu prípravu žiaka na vyučovanie. Výber a kúpu vhodného nástroja doporučujeme konzultovať s pedagógom príslušného odboru.

Výstupy: v súlade so školským vzdelávacím programom a plánmi jednotlivých predmetových komisií sa žiak prezentuje najmenej jedenkrát ročne na verejnom, prípadne triednom koncerte, jedenkrát na ročníkovej prehrávke a na konci školského roka na postupovej skúške.
Žiaka, ktorý preukazuje mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky, je možné na návrh triedneho učiteľa zaradiť do rozšíreného vyučovania hlavného predmetu s časovou dotáciou až 2,5 hod. týždenne.
V priebehu štúdia škola poskytuje žiakom možnosť prezentácie na interných a verejných koncertoch, na súťažiach od regionálnych až po celoštátne, prípadne medzinárodné , pričom zabezpečí žiakovi úhradu časti alebo aj celej výšky nákladov ako účastnícky poplatok, stravné, dopravu a pod .Škola tiež ponúka možnosť sprostredkovania konzultácií u špičkových pedagógov pre mimoriadne nadaných žiakov, pravidelne organizuje odborné semináre, zájazdy na koncertné a operné predstavenia...

POPLATKY

Školné: prípravné štúdium 9 € mesačne, prípravné štúdium s hrou na nástroji 13 € mesačne, základné štúdium 13 € mesačne, štúdium pre dospelých 50 € mesačne
Učebné pomôcky: prípravné štúdium 3 € polročne, základné štúdium 10 € polročne

Podľa vnútorného predpisu školy majú žiaci možnosť predčasne ukončiť štúdium formou žiadosti zákonného zástupcu len k 31. januáru alebo k 30. júnu daného školského roku.

OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa zisťujú hudobné schopnosti, t. j. hudobný sluch, rytmické cítenie, hudobná pamäť a fyzické predpoklady k hre na zvolený hudob. nástroj.
Uchádzač pred komisiou:

  • zaspieva pieseň podľa vlastného výberu ( ľudovú, detskú...)
  • zopakuje krátky melodický útvar podľa ukážky
  • sluchovo rozozná vyššie a nižšie tóny
  • sluchovo rozozná počet znejúcich tónov (1 alebo viac)
  • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar vytlieskaním alebo vyťukaním