Literárno-dramatický odbor (LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.
Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca.
LDO je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (prednes, umelecký prednes, hlasová výchova, individuálna príprava) a kolektívnych aktivít (dramatika a slovesnosť, pohyb, práca v súbore, základy dramatickej tvorby a pod.). Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka.
Dôležitou úlohou odboru je tiež včasné spozorovanie, podchytenie a rozvíjanie talentu u žiaka, ktoré vedie postupne až k príprave na strednú, či vysokú školu umeleckého alebo humanitného smeru.
LDO vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych aj profesionálnych divadelníkov, režisérov, ale aj vzdelaných a náročných čitateľov a divákov.

ŠTÚDIUM

Prípravné štúdium - žiaci 1. ročníka ZŠ, v mimoriadnych prípadoch žiaci posledného roka predškolského veku. Štúdium trvá jeden alebo dva roky. Vyučovanie prebieha 1-krát týždenne v rozsahu max. 2 hodín dramatickej prípravy.

Základné štúdium

  • Prvá časť prvého stupňa základného štúdia (primárne umelecké vzdelanie) zodpovedá 2. až 5. ročníku ZŠ, žiaci sú prijímaní do ročníkov na základe absolvovania prípravného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Do ročníkov sú zaradení na základe veku súbežne s ročníkmi ZŠ. Štúdium trvá 4 roky. Vyučovanie prebieha 1-krát týždenne v rozsahu max. 4,5 hodiny.
  • Druhá časť prvého stupňa základného štúdia (nižšie sekundárne umelecké vzdelanie) zodpovedá 6. až 9. ročníku ZŠ, žiaci sú prijímaní do ročníkov na základe absolvovania 1. časti I. stupňa štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Do ročníkov sú zaradení na základe veku súbežne s ročníkmi ZŠ. Štúdium trvá 4 roky. Vyučovanie prebieha 1-krát týždenne v rozsahu max. 5 hodín.

Druhý stupeň základného štúdia (sekundárne umelecké vzdelávanie) - zodpovedá 1. až 4. ročníku SŠ, žiaci sú prijímaní do ročníkov na základe absolvovania 2. časti I. stupňa štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Do ročníkov sú zaradení na základe veku súbežne s ročníkmi SŠ. Štúdium trvá 4 roky. Vyučovanie prebieha 1-krát týždenne v rozsahu max. 5,5 hodiny.

Podľa vnútorného predpisu školy majú žiaci možnosť predčasne ukončiť štúdium formou žiadosti zákonného zástupcu len k 31. januáru alebo k 30. júnu daného školského roku.

POPLATKY

Školné: prípravné štúdium 9 € mesačne, základné štúdium 10 € mesačne
Pomôcky: 10 € polročne

OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Počas skúšky predvedie uchádzač krátku hereckú etudu podľa zadania prijímacej komisie a recituje ľubovoľnú kratšiu báseň alebo úryvok z textu.
Komisia posudzuje celkový herecký potenciál a prejav uchádzača, pohybové schopnosti, rečový prejav, schopnosť improvizovať, sústrediť sa a schopnosť pracovať s fantáziou.
U uchádzačov LDO sú vítané aj skúsenosti z ďalších umeleckých odborov (tanec, spev, hudobný nástroj).