Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby. Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špecifických schopností žiaka a zároveň na celistvosť jeho osobnosti, na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na všeobecné vzdelanie metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení. Žiaci navštevujúci výtvarný odbor školy nadobúdajú počas štúdia vzdelanie obsahujúce znalosti zo základných výtvarných techník a disciplín: technika kresby a maľby, grafické techniky, modelovanie, monotypové techniky, linoryt, alternatívne-dekoratívne techniky, modelovanie a pod. a tiež získavajú zmysel pre estetické cítenie, poznatky z dejín umenia a vývoja výtvarnej kultúry. V súlade so školským vzdelávacím programom a plánom výtvarného odboru sa žiaci prezentujú svojimi prácami na školských výstavách. Zúčastňujú sa regionálnych, celoslovenských aj medzinárodných výtvarných súťaží.

ŠTÚDIUM

Prípravné štúdium – jedno alebo dvojročné štúdium detí predškolského veku, ktoré vekovo zodpovedá žiakom predprimárneho vzdelávania. Vyučovanie prebieha 1krát týždenne s 2 hodinovou dotáciou.

Základné štúdium

  • Prvá časť prvého stupňa základného štúdia (primárne umelecké vzdelanie) – zodpovedá 1. až 4. ročníku ZŠ, žiaci sú prijímaní do ročníkov na základe absolvovania prípravného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Do ročníkov sú zaraďovaní na základe veku súbežne s ročníkmi ZŠ. Štúdium trvá 4 roky. Vyučovanie prebieha 1krát týždenne s 3 hodinovou dotáciou. ( V 1.ročníku je možnosť 2 hodinovej dotácie.)
  • Druhá časť prvého stupňa základného štúdia (nižšie sekundárne umelecké vzdelanie) – zodpovedá 5. až 9. ročníku ZŠ, žiaci sú prijímaní do ročníkov na základe absolvovania prvej časti 1. stupňa základného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Do ročníkov sú zaraďovaní na základe veku súbežne s ročníkmi ZŠ. Štúdium trvá 5 rokov.

Druhý stupeň základného štúdia (sekundárne umelecké vzdelávanie) - zodpovedá 1. až 4. ročníku SŠ, žiaci sú prijímaní do ročníkov na základe absolvovania 1. stupňa základného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Do ročníkov sú zaraďovaní na základe veku súbežne s ročníkmi SŠ. Štúdium trvá 4 roky. Vyučovanie prebieha 1 krát týždenne s 3 hodinovou dotáciou.

Štúdium pre dospelých – individuálny štúdijný program zameraný na prehĺbené štúdium výtvarného umenia s možnosťou špecializácie, alebo príprava na ďalšie štúdium výtvarnej profesie. Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí už presiahli stredoškolský vek a prejavujú záujem zdokonaľovať sa v niektorej z oblastí výtvarnej tvorby. Štúdium trvá 4 roky.
Vyučovanie prebieha 1krát týždenne s 3 hodinovou dotáciou.

Absolventi výtvarného odboru by mali byť schopní samostatnej tvorivej činnosti vo všetkých sférach života s možnosťou výberu ďalšieho vzdelania vo výtvarnej oblasti, absolvovanie výtvarného odboru ZUŠ sa môže vnímať aj ako príprava k prijímacím skúškam na rôzne ďalšie stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, kde je nutné absolvovať talentové skúšky.

Podľa vnútorného predpisu školy majú žiaci možnosť predčasne ukončiť štúdium formou žiadosti zákonného zástupcu len k 31. januáru alebo k 30. júnu daného školského roku.

POPLATKY

Školné: prípravné štúdium 9 € mesačne, základné štúdium 10 € mesačne, štúdium pre dospelých 25 € mesačne
Pomôcky: prípravné a základné štúdium 15 € za polrok, štúdium pre dospelých 20 € za polrok

OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Skúška prebieha formou kresby na danú tému s prihliadnutím na farebné cítenie, fantáziu, jemnú a hrubú motoriku, koordináciu rúk a zraku.
Prijímacia komisia posudzuje vo výtvarnom odbore spracovanie témy, prejav uchádzača (nadanie, talent). Nehodnotí sa len výtvarný prejav, estetické cítenie, schopnosť spracovať podnet, ale taktiež schopnosť sústrediť sa, komunikovať, pohotovo reagovať.