V roku 1951 sa v meste s bohatou kultúrnou tradíciou otvára kultúrno-vzdelávacia ustanovizeň - Hudobná škola.

Prvopočiatky jej existencie sú spojené s menami Ladislava Hrdinu a Ladislava Lacknera - zanietencami, ktorí výraznou mierou prispeli k rozvoju hudobného školstva na Slovensku ale i s menom čerstvej absolventky štátneho konzervatória v Bratislave Vierou Tauchmanovou (neskôr Pihorňovou). Bola prvou riaditeľkou a pedagógom školy, ku ktorej pribudli ďalší: Alžbeta Konková, František Repa, Alžbeta Čekanová, Priska Markovichová atď.

Päťdesiate a šesťdesiate roky boli rokmi kryštalizácie hudobného školstva a zápasom o vhodné priestory, dostatok uhlia na kúrenie, zariadenie či nástrojové vybavenie tried. Zodpovedný pedagogický prístup vtedajších učiteľov prináša prvé plody svojej práce s deťmi v podobe absolventov. Z pôvodných 2 či 4, ročne opúšťa brány školy striedavo 12-15 absolventov. Šesťdesiate a sedemdesiate roky boli obdobím celoštátnej prestavby hudobných škôl o čom svedčí i nový názov Ľudová škola umenia. Bola to podstatná ideová zmena chápania umeleckej školy. Tieto roky boli tiež obdobím návratu bývalých odchovancov a nástupom mladých pedagógov.

V roku 1979 sa škola (vďaka asanačným prácam) presťahovala z nevyhovujúcej budovy do priestorov "starej pošty" a do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Dušan Kristiník. Jeho nadšenie a organizačné schopnosti oživili dianie a rozvoj školy, čoho dôkazom bolo rozšírenie sláčikového odboru, vybudovanie malej koncertnej sály, zakúpenie hudobných nástrojov.

Významné spoločenské zmeny a slobodné voľby dali možnosť novému vedeniu v roku 1990 realizovať svoje predstavy o umeleckej škole. Jeho enormné úsilie, ale i pomoc rodičov priniesli svoje ovocie - novú budovu školy. Po rôznych úpravách sa z bývalého OV KSS stáva základná umelecká škola, ale i okresná knižnica, metodické či inšpekčné centrum, poslanecká kancelária, psychologická poradňa.

Usilovná a húževnatá práca pedagógov a žiakov posúva školu medzi najúspešnejšie na Slovensku, výsledkom čoho je každoročný nárast záujmu o štúdium. Teraz brány školy ročne opúšťa v priemere 70-80 absolventov. S počtom 987 žiakov sa škola radí medzi najväčšie v okrese s možnosťou vyučovania v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom odbore.

Každý z týchto odborov sa môže pochváliť veľkým množstvom úspechov, titulov a ocenení z domácich ale i zahraničných súťaží a prehliadok. Veľké množstvo prijatých absolventov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania vytvára výborné možnosti komunikácie a spolupráce s týmito inštitúciami.

Nie zanedbateľné sú medzinárodné vzťahy školy s mládežou a školami v Rakúsku, Čechách, Nemecku, Francúzsku. Slovensko, ale i naše mesto sme reprezentovali na súťažiach a prehliadkach v Rakúsku, Taliansku, Turecku, Anglicku, Nemecku, Poľsku, Rusku, Slovinsku, Chorvátsku, Belgicku a Japonsku.

Poriadaním pravidelných koncertov, tanečných vystúpení, divadelných predstavení a výstav dávame možnosť našim žiakom prezentovať výsledky ich práce pred verejnosťou a rodičmi.

Snahou vedenia školy je približovať umenie žiakom i verejnosti organizovaním koncertov mladých umelcov, symfonických koncertov, súťaží, prehliadok, tvorivých dielní, výchovných koncertov pre školy všetkých typov.

Tvorivá atmosféra a nadšenie, odborné a umelecké kvality prinášajú do výchovnej práce a života školy pocit spolupatričnosti, radosti, vzájomnej úcty a uznania, porozumenia a lásky k umeniu.

 

Hudobný odbor

Žiaci a pedagógovia hudobného odboru sa od prvých rokov existencie školy podieľali na rozvoji kultúrneho života v Senici. S postupným prílevom nových kvalifikovaných pedagógov narastá počet žiakov i kvalita vyučovania. Prvé výraznejšie úspechy na krajských a celosštátnych súťažiach ĽŠU prichádzajú v r. 1978 (klavír - Mirka Křečková a Roland Šebesta). Rok 1985 bol mimoriadne úspešný pre žiakov klarinetovej triedy p. uč. Gála - Róbert Šebesta získal v celonárodnom kole súťaže ĽŠU 4. miesto, Marek Hutta 1. miesto, duo R. Šebesta, M.Hutta - 1.miesto a trio R. Šebesta, M. Hutta a A. Repa 1. miesto.

Od roku 1993 začali nové súťaže celoslovenského aj medzinárodného významu, na ktorých nechýbali ani žiaci z našej ZUŠ. Ich výsledky svedčia o vysokej odbornej kvalite ich prípravy. V roku 1993 sa konal 1. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže v Košiciach, kde získal Branislav Malatinský 4. miesto.

 

Literárno-dramatický odbor

Vznikol v roku 1978 ako súčasť Základnej umeleckej školy v Senici. Jeho prvou učiteľkou bola pani Gogárová. Z personálnych dôvodov odbor zanikol v roku 1980.

O jeho znovuzrodenie sa pričinila roku 1983 PaedDr. Anna Gamanová, ktorá v roku 1984 založila aj detský divadelný súbor Zádrapky (ZÁhorácke DRAmatické PoKusY).

Vedúcou osobnosťou a dušou dramatického odboru bola až do svojej nečakanej smrti 1.9.2001 Anna Gamanová. S jej menom sa spájajú najväčšie úspechy Zádrapiek v oblasti detského divadla, divadla poézie, pantomímy, muzikálov i individuálnych prednesov. Jej rukami prešlo veľa detí, z ktorých mnohí zostali verní divadlu ako herci, režiséri a dramaturgovia, ako Helena Krajčiová, Bibiana Ondrejková, Lenka Pípová, Erika Pláňavská, Martina Klimáčková, Zuzana Ožvoldíková, Natália Drabiščáková, Mária Repková, René Parák, Vladimír Adásek, Gregor Hološka, Ján Slezák, Andrej Štermenský, Milan Mikulčík a ďalší.

Prvou úspešnou inscenáciou súboru Zádrapky bola Princezná Kvapôčka podľa rozprávky J. Pavloviča. V roku 1984 sa začalo obdobie úspešných inscenácií detských recitačných kolektívov, z ktorých vavríny zožali najmä Cirkus Hwatari (D. Hevier), Prečo išlo vajce na vandrovku (J. Navrátil, Ľ. Feldek).

Vynikajúcu úroveň dosahovali aj študentské divadlá poézie. Z nich treba spomenúť najmä predstavenie Epifánie autorov liverpoolskej scény, po získaní druhého miesta na Hviezdoslavovom Kubíne sa súbor zúčastnil festivalu v Liverpoole. Ďalej Sebaobviňovanie I, Sebaobviňovanie II (F. Kafka - P. Handke). Úspech mali aj muzikály Kráľovstvo kvetov a Malá morská víla.

V oblasti pantomímy pohybovo-pantominické predstavenie Kino získalo 1. miesto na celoslovenskej súťaži PAN 98. Vysoké ocenenie dostalo aj predstavenie mladších žiakov - Deti bez hraníc, ktoré zvíťazilo v medzinárodnej súťaži v Rakúsku.

Spomedzi detských recitátorov najväčšie úspechy zožali: Andrea Kiráľová a Alexander Dobrík, obaja účastníci detského programu Hviezdoslavovho Kubína. V kategórii študentov vynikli: Zuzana Ožvoldíková, Linda Petráková, Lucia Wirthová, Mária Danadová a iní.

Poslednými režijnými prácami A. Gamanovej bolo divadelné predstavenie Čudní ľudia a divadlo poézie Cigánske leto, ocenené na Hviezdoslavovom Kubíne cenou.

 

Tanečný odbor

Tanečný odbor bol založený v školskom roku 1972/73. Prvou učiteľkou bola Jana Budišová, členka baletu SND, ktorá v škole pôsobila ako externý pedagóg do júna 1973, kedy tanečný odbor zanikol.

V roku 1982 sa obnovilo vyučovanie v tanečnom odbore príchodom novej učiteľky Anny Antálkovej. Začala sa nová éra tanečného odboru, ktorý vychoval veľa mladých ľudí, ktorí svoje tanečné posolstvo rozsievali a rozsievajú ďalej, nielen mimo nášho mesta, ale i Slovenska. Tanečné oddelenie navštevovali žiaci, ktorí sa i dnes venujú tancu alebo divadlu. Niektorý žiaci - divadelníci úzko spolupracovali, alebo navštevovali tanečný odbor. Boli to žiaci ako V. Adásek, B. Ondrejková, L. Pípová , M. Klimáčková, E. Klimáčková (ako tanečnica a tanečný pedagóg pôsobí v zahraničí), J. Slezák - muzikálový herec, tanečník a spevák, V. Volečko, ale i absolventi, ktorí ostali pôsobiť v Senici a neskôr ako vyučujúci v ZUŠ: I. Baloghová, E. Fiderická, V. Lukačovičová. V roku 1995 učiteľky A. Antálková a E. Fiderická založili z najlepších tanečníkov školy súbor, ktorý pracuje pod názvom SCREAM. Od začiatku svojho vzniku tieto talentované deti žali úspechy po celom Slovensku, ale i v zahraničí. Zúčastňovali sa celoslovenských, majstrovských ale i medzinárodných a celosvetových súťaží. Súťaže sa konajú pod záštitou Slovenskej tanečnej organizácie, v ktorej je združených do 2000 mladých ľudí - tanečníkov z celého Slovenska. Získal množstvo ocenení na súťažiach v Liptovskom Hrádku, Prešove, Topoľčanoch, Leviciach, Martine, Bratislave, Senici, Prostějove, Hradci Králové, Brne, ale i v Slovinsku, Nemecku, Maďarsku, Nórsku a Poľsku. V súbore sa od začiatku formovali a formujú tanečníci, z ktorých sa stávajú majstri svojho umenia:

O. Antálek - 6 násobný majster Slovenska v discoformáciách, 2 - násobný majster sveta a 3-násobný vicemajster sveta v electric boogie a hip-hope;
N. Blahová a D. Antálek - 6-násobní majstri SR v discoformáciách a vicemajstri sveta v hip-hope;
I. Kopecká - 5-násobná majsterka Slovenska v disco a hip-hop, 2-násobná majsterka sveta v hip-hope;
Z. Závodná - 5-násobná majsterka Slovenska v disco a hip-hope, 1-násobná majsterka sveta v hip-hope;
N. Blahová - majsterka svet v disco-sólo a majsterka sveta v disco duo spolu so Zuzanou Závodskou;
M Mikušová, Z. Gašparová, E.Gašparínová, S.Ravasová, J.Plánková a D. Kocourková - majsterky Slovenska, sveta a vicemajsterky sveta z Bremerhavenu a Mariboru.

Tanečná skupina, ktorá od roku 1993 pracuje pod vedením Anny Antálkovej a Mariána Antálka sa popri povinnej výuke venuje ďalej disco tancu, hip-hopu, ale i scénickému a ľudovému tancu. Všetci žiaci tanečného odboru vzorne reprezentujú svoju školu nielen na súťažiach, ale i koncertných vystúpeniach, výchovných koncertoch, v televíznych reláciách, na kultúrno-spoločenských podujatiach doma i v zahraničí.

 

Výtvarný odbor

Vyučovanie sa obohatilo o nové výtvarné odbory. Po zakúpení novej keramickej pece sa zriadila keramická dielňa, vznikla grafická dielňa a začala sa vyučovať aj textilná tvorba.

Trpezlivá a tvorivá pedagogická práca rozvíjajúca a podporujúca talent a výtvarné schopnosti začala prinášať svoje ovocie. Úspechy v reprezentácii školy na celoslovenských, medzinárodných i zahraničných výstavách a prehliadkach dosiahli žiaci: Lucia Baďurová, Ján Bílik, Michal Blaha, Štefan Orth, Tomáš Motus na celoslovenskej súťaži Detský výtvarný Trenčín (vo viacerých ročníkoch), Mária Jánošová na medzinárodnej výstave Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne, Katka Halabrínová a Patrik Končitík na celoslovenskej súťaži Vodný svet získali I. a III. miesto, Kristínka Janšáková získala ocenenie na celoslovenskej súťaži detí od 4-6 rokov Žitnoostrovské pastelky, Lívia Danihelová v celoslovenskej súťaži Polícia očami detí. Tomáš Koprla získal ocenenie za keramickú plastiku Dinosaurus až v ďalekom Japonsku, Andrea Lauková v Chorvátsku v súťaži Chráňme životné prostredie, Mirka Gregorová za najkrajšiu výtvarnú prácu v kategórii do 15 rokov v súťaži Hrady - naše kultúrne dedičstvo v slovinskej Ľubľane a v tej istej súťaži v kategórii od 12-20 rokov 15-ročný Lukáš Grohman.

Najväčším ocenením a úspechom však pre školu a pedagógov sú desiatky úspešných absolventov stredných a vysokých škôl výtvarného zamerania. Dnes obohacujú náš život výtvarnými dielami, obrazmi, plastikami, vracajú krásu a pôvodný vzhľad cenným historickým pamiatkam, sú úspešnými dizajnérmi v domácom i zahraničnom automobilovom priemysle, nábytkovými dizajnérmi, záhradnými, stavebnými či bytovými architektmi, scénografmi, kostýmovými výtvaníkmi.

Viacerí dnes odovzdávajú základy estetiky a tvorivého myslenia vo výtvarnej tvorbe v materských a základných školách, základných umeleckých školách i ďalších školách s týmto zameraním ako výtvarní pedagógovia.

Okrem vyučovania v ateliéroch a dielňach školy pedagógovia výtvarného odboru zorganizovali a na základe projektov uskutočnili viacero tvorivých dielní, pri ktorých sa tiež úspešne rozvinula spolupráca s mladými výtvarníkmi z Dolného Rakúska a velkopavlovického gymnázia. Priniesla nielen spoločné stretnutia nazvané Plenér, ale i spoločnú prezentáciu vzniknutých výtvarných prác na výstavách v Rakúsku, v Českej republike i u nás.

Uskutočnila sa i tvorivá dielňa pre pedagógov zameraná na grafickú tvorbu, tvorivá dielňa zameraná na ochranu životného prostredia nazvaná "Poznaj, ochraňuj, zobrazuj", tvorivá dielňa pre rómske deti "Farebný svet", pre materské školy "Ako pracovať s hlinou".

Pre inšpiráciu si pedagógovia i žiaci chodia na prieskumy do Vysokej školy výtvarných umení, Školy úžitkového výtvarníctva a do výstavných siení a galérií v Bratislave a navštevujú i výstavy v Senici.