Tanečný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje rôzne tanečné a pohybové činnosti a príležitosti na rozvíjanie a formovanie žiakov. Proces edukácie je zameraný na systém výkonov zameraných na rozvíjanie tanečných schopností žiakov. Pedagóg si vzdelávací štandard bližšie špecifikuje, metodicky rozvíja kreativitu a stupňuje jednotlivé tanečné výkony podľa kognitívnych, psychomotorických a sensomotorických možností žiaka. Pri koncipovaní otvorených príležitostí na rozvíjanie učebných možností a tanečných kompetencií žiakov sa vytvárajú kognitívne činnosti, ktoré podporujú rozvoj tvorivosti. Žiaci nadobúdajú počas štúdia vzdelanie obsahujúce znalosti z pohybovej prípravy, klasického, ľudového, kreatívneho, moderného, jazzového tanca, tanečnej praxi , súborovej práci a dejín tanca.

ŠTÚDIUM

Prípravné štúdium - určené žiakom predškolského veku, dĺžka štúdia minimálne 1 rok, maximálne 2 roky, obsah vzdelávania - Hudobno - pohybová príprava a Tanečná príprava. Vyučovanie prebieha 2 krát týždenne s 1hodinovou dotáciou.

Základné štúdium
Prvá časť prvého stupňa základného štúdia (primárne umelecké vzdelanie) - žiaci sú prijímaní do ročníkov na základe prípravného štúdia alebo prijímacej skúšky. Štúdium trvá 4 roky a vyučovanie prebieha v tanečných technikách klasického, ľudového a kreatívneho tanca. Vyučovanie prebieha 2 krát týždenne s 3 - 4,5 hodinovou dotáciou.
Druhá časť prvého stupňa základného štúdia (nižšie sekundárne umelecké vzdelanie) - dĺžka štúdia 4 roky, žiaci sú prijímaní na základe absolvovania prvej časti 1. stupňa základného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Vyučovanie prebieha 2-3 krát týždenne 4,5 - 7,5 hodinovou dotáciou.

Druhý stupeň základného štúdia (sekundárne umelecké vzdelávanie) - žiaci SŠ, sú prijímaní na základe absolvovania 1. stupňa základného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Vyučovanie prebieha 2 - 3 týždenne s 5,5 - 7,5 hodinovou dotáciou.

Štúdium pre dospelých – štúdijný program zameraný na prehĺbené štúdium. Je určené pre záujemcov, ktorí už presiahli stredoškolský vek a prejavujú záujem o tanečné umenie.

Absolventi tanečného odboru sú schopní samostatnej tvorivej činnosti, sú pripravení na rozširovanie tanečných zručností, vedomostí. Sú pripravení na stredoškolské ,ale i vysokoškolské štúdium na školách tanečného zamerania. Dokážu aplikovať v tanečnom vyjadrovaní zásady a princípy tanečných techník, vnímajú choreografickú prácu, majú rozvinuté improvizačné cítenie a dokážu sa orientovať v základnej terminológii hudobnej teórie a ovládajú odbornú terminológiu tanečných techník v rozsahu štúdia.

Podľa vnútorného predpisu školy majú žiaci možnosť predčasne ukončiť štúdium formou žiadosti zákonného zástupcu len k 31. januáru alebo k 30. júnu daného školského roku.

POPLATKY

Školné: prípravné štúdium 9 € mesačne, základné štúdium 10 € mesačne
Pomôcky, doplnky, technika.... - 8 € mesačne

OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Kritériá hodnotenia: hudobné a pohybové schopnosti, telesná spôsobilosť, fyzické dispozície, rytmické cvičenie, hlasový potenciál- detská/ ľudová pieseň.