ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality

oznam
Smernica č. 6/2019 o školnom

oznam
Zoznam novoprijatých žiakov v školskom roku 2019/2020


Kultúrne leto v Senici

Mestské kultúrne stredisko v Senici ďakuje žiakom Základnej umeleckej školy Senica nielen za otvorenie cyklu Nedeľných kultúrnych večerov, ale aj za nádherný umelecký zážitok. Našim mladým umelcom želáme veľa ďalších úspešných vystúpení. Poďakovanie súčasne patrí i skvelej moderátorke podujatia Eliške Gáfrikovej, riaditeľke Základnej umeleckej školy v Senici pani Mirke Gáfrikovej a pedagógom hudobného odboru za prípravu koncertu.

Pozrite si fotoreport z nedeľného večera.

Marek Grimm - MsDK Senica, foto Štefan Orth


Vernisáž výstavy absolventov I. a II. stupňa


Centrum právnej pomoci


Úspechy žiakov výtvarného odboru ZUŠ Senica

Galantské osvetové stredisko pripravilo už 15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2019. Ocenení boli aj štyria žiaci výtvarného odboru: Nikol Čulenová, Kristína Sukupčáková, Ema Poláková a Kamila Schulzová. Na slávnostnom otvorení výstavy 23. mája sa zúčastnila aj maďarská delegácia z mesta Gyὂr. Oceneným žiakom a ich pedagógom (Š. Orth, H. Olejová) blahoželáme.

Štefan Orth

pozvánka
Pozvánka na výstavu absolventov I. a II. stupňa

7.6.2019 o 16.00, Galéria v podkroví ZUŠ. Výstava potrvá do 13.9.2019.


Rok v Bambuľkove (jar, leto, jeseň, zima)

Pod týmto názvom sa v pondelok 13.5.2019 vo veľkej koncertnej sále ZUŠ uskutočnili výchovné koncerty hudobného odboru pre žiakov materských škôl ...

Štefan Orth


Deň otvorených dverí 2019

oznam
Klavírna Senica 2019

Dňa 9. mája sa priestormi ZUŠ Senica od skorých ranných hodín, šíril zvuk klavírnej hry. Stretlo sa tu 65 mladých klaviristov z regiónu Záhorie, už na 7. ročníku regionálnej klavírnej súťaže „KLAVÍRNA SENICA“. Tento rok prebehla súťaž v sólovej hre na klavíri a deti pripravili pedagógovia zo ZUŠ Gbely, ZUŠ Holíč, ZUŠ Skalica, ZUŠ Sekule, ZUŠ Stupava, ZUŠ Šaštín – Stráže, ZUŠ Kúty, ZUŠ Trnava a ZUŠ Senica. Umelecké výkony mladých klaviristov hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení pedagógov Konzervatória v Bratislave a VŠMU v Bratislave. Deti boli zadelené do 4 kategórií, podľa veku a v ich podaní zazneli skladby všetkých hudobných štýlových období od hudby baroka až po súčasnú modernú klasickú tvorbu.

Súťaž bola ukončená slávnostným vyhlasovaním výsledkov, na ktorom boli mladí umelci obdarení nielen diplomom, ale aj krásnymi vecnými cenami. Účasť na súťažiach je motivujúca pre ďalšiu prácu žiakov aj ich pedagógov a následnú reprezentáciu školy.

Takúto akciu by nebolo možné zorganizovať bez pomoci sponzorov, za čo im patrí veľká vďaka. Tešíme sa na ďalší 8. ročník „KLAVÍRNEJ SENICE 2020“.

Protokol z hodnotenia 7. regionálnej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl KLAVÍRNA SENICA


Vernisáž výstavy štúdia pre dospelých 2015/2019

Na tohtoročnej absolventskej výstave štúdia pre dospelých ZUŠ Senica sa svojimi prácami predstavujú Iveta Gallová a Silvie Závodská. Počas štyroch rokoch štúdia si osvojili techniku kresby, maľby, modelovania, grafiky...

Maľba temperou a akrylom je najviac zastúpená v téme krajiny. Krajiny v rôznych náladách, ročných obdobiach, krajiny ako ceste k emóciám... Krajinu doplňujú témy zátišia, portrétu a figúry, najmä v prácach Ivety Gallovej...

Absolventkám výtvarného odboru želáme, aby im vydržala pracovitosť, radosť z tvorby a trvalý vzťah k výtvarnému umeniu...

Štefan Orth


Regionálna súťaž v hre na akordeóne a keyboarde

Dňa 4. apríla 2019, sa konala na pôde ZUŠ v Hlohovci Regionálna súťaž v sólovej a komornej hre na akordeóne a keyboarde. Súťaž sa stala tradíciou, uskutočňuje sa každoročne na pôde niektorej zo zúčastnených ZUŠ.
I tento rok sa jej zúčastnili naši žiaci - akordeonisti zo ZUŠ v Senici. Porovnali si svoje majstrovstvo a odbornosť so svojimi kolegami zo ZUŠ v Trnave, Piešťanoch, Jaslovských Bohuniciach, domácimi akordeonistami a zúročili prípravu a spoločné úsilie so svojimi pedagógmi v najvyššej miere.
Kvalitu hry a celý dojem vystúpenia súťažiaceho hodnotila porota zložená z pedagógov zúčastnených umeleckých škôl, ocenením v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme a vyhlásením Absolútneho víťaza súťaže. Senickú umeleckú školu zastupovala v porote v hre na akordeóne p. učiteľka Viera Schmidtová, v hre na keyboarde bol členom poroty p. učiteľ Jaroslav Jankovič.
ZUŠ Senica reprezentovalo v sólovej hre na akordeóne 7 žiakov, v 3 súťažných kategóriach. Umiestnenie v zlatom pásme v 2. kat. získal David Černek, Martina Orgoníková, Robert Tekel. Zlaté pásmo v 3. kat. získal Daniel Sedláček, Alexandra Smolková, Samuel Smolka a v 5. kat. Martin Jediný.
Cenu Absolútny víťaz súťaže získal David Černek, žiak p. učiteľky A. Rýzkovej.
Úspešných žiakov pripravili na súťaž Hilda Hajlová, Anna Rýzková, Viera Schmidtová.
Môžeme byť hrdí na výkony našich mladých akordeonistov, za odvedenú prácu. Úsilie vložené do ich rastu prinieslo želaný úspech, stalo sa i motiváciou do budúcnosti.
Účinkujúcim žiakom spolu s ich pedagógmi srdečne blahoželáme.

Hilda Hajlová


Úspech klaviristov zo ZUŠ Senica

Dňa 11. apríla sa v Trnave konal už 19. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na klavíri „Schneiderova Trnava“.

Mladí klaviristi zo ZUŠ Senica sa i tento rok zúčastnili súťaže (ako najpočetnejšia skupina v rámci Slovenska) a 13 žiakov úspešne reprezentovalo našu školu. Žiaci boli zadelení do štyroch kategórií podľa veku a v silnej konkurencii klaviristov z celého Slovenska prezentovali svoje pripravené súťažné skladby.

Ocenení Zlatým pásmom boli žiaci: Silvia Sýkorová, Nina Jankovýchová, Ondrej Sýkora, Terézia Nemčeková, Sofia Nikola Matvejová, Alica Zahumenská, Nina Orthová.

Ocenení Strieborným pásmom: Sophia Chabroňová, Júlia Vymislická, Valentína Krbicová, Monika Kaňová.

Ocenení Bronzovým pásmom: Matúš Sivoň, Magdaléna Zelenáková.

Ondrej Sýkora získal špeciálnu cenu za interpretáciu skladby K. Slavického: Toccatina a Nina Orthová získala špeciálnu cenu za interpretáciu skladby Ľ. Kuruca: Melanchólia.

Žiaci pracujú pod pedagogickým vedením p. uč. Mgr. Aleny Nemčekovej DiS.art., Mgr. Ľubice Mikušovej DiS.art. a Mgr. Zuzany Janovičovej DiS.art.

Žiakom a ich pedagógom srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy a Mesta Senica. Do ďalšej práce im prajeme veľa síl, elánu a úspechov.

„Muzikanti sú vraj jedna veľká rodina. Každá dobrá rodina sa rada schádza pri rôznych významných príležitostiach. A významnou príležitosťou na ďalšie stretnutia táto prestížna súťaž je.“ Toto sú slová odborného garanta súťaže MgA. Stanislava Hochela pedagóga Konzervatória v Bratislave, ktorými ukončil 19. ročník súťaže, na ktorom patrila ZUŠ Senica medzi najúspešnejšie školy.

Mgr. Zuzana Janovičová, DiS.art.


ORTHS v Galérii v podkroví ZUŠ

Pri príležitosti 10. výročia MUDROCHOVEJ PALETY bola v Galérii v podkroví otvorená výstava ORTHS. Obrazy a objekty vystavujú Orthovci – Štefan Orth dlhoročný pedagóg výtvarného odboru, Martin a Štefan Orth ml. bývalí učitelia výtvarného odboru a Kristína ORTH Minčíková. Výstava potrvá do 27.4.2019.


Mudrochova paleta 2019

Na deťoch a míľnikoch máme možnosť vidieť ako neúprosne a nezadržateľne plynie čas. V prípade Mudrochovej palety prináša v týchto dňoch plynúci čas jej prvý malý míľnik – jubilejný 10. ročník. Míľnik, vďaka ktorému máme už 20 rokov možnosť sledovať originálny, spontánny detský prejav v tých najrozmanitejších výtvarných technikách, vo svojej „čistote“ bez vplyvu softvérov a digitálnych technológií.
10. ročník – desiata príležitosť pochváliť sa širokej, ale aj odbornej verejnosti aké túžby, očakávania a želania sa skrývajú v súčasných deťoch a ich výtvarných prácach, ktorými sa nám prihovárajú, ktorými nás oslovujú, rozosmievajú a tešia nás.
Je mi veľkou cťou, že som mal príležitosť stáť pri zrode tohto mimoriadne úspešného medzinárodného projektu občianskeho združenia Výchova umením a ďakujem za príležitosť „aspoň na chvíľu sa vrátiť“ medzi kolegov, s ktorými Mudrochova paleta pred 20. rokmi uzrela svetlo sveta. Vďaku úprimne vyjadrujem aj všetkým učiteľom, ktorí s obdivuhodnou trpezlivosťou čelia súčasným civilizačným trendom a napriek konzumu rozvíjajú detskú fantáziu svojich žiakov i naďalej, čoho dôkazom je vzostupná úroveň tejto medzinárodnej súťažnej výstavy, pomenovanej po senickom rodákovi akademickom maliarovi medzinárodného významu – profesorovi Jánovi Mudrochovi.

PaedDr. Ivan Štefka


Klavírny recitál Magdalény Hrudovej (12.2.2019)

V utorok 12. februára 2019 sa v Galérii v podkroví predstavila poslucháčka magisterského štúdia z Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne z triedy prof. Aleny Vlasákovej, Magdaléna Hrudová. Klaviristka, ovenčená celým radom ocenení z medzinárodných klavírnych súťaží predniesla diela J. S. Bacha, F. Schuberta a M. Kabeláča.


Vernisáž výstavy ARTéria (7.2.2019)

Vo štvrtok 7.februára 2019 bola v Záhorkej galérii Jána Mudrocha v Senici slávnostne otvorená výstava ARTeria Umeleckej besedy Slovenskej venovanej 110. výročiu narodenia Jána Mudrocha, Senického rodáka, predstaviteľa slovenskej moderny. V Záhorskej galérii J. Mudrocha a v Galérii v podkroví ZUŠ Senica vystavuje 68 umelcov a z nich viac ako polovica prišla do Senice na otvorenie výstavy.

Výstava potrvá do 24. marca 2019.

Štefan Orth

Program podujatí

7.6. - 13.9.2019
Výstava absolventov I. a II. stupňa
Galéria v podkroví