ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality


Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ZVER V NAŠICH LESOCH

Teší nás, že sme mohli odovzdať diplomy a vecné ceny šikovným žiakom výtvarného odboru, ktorí v regionálnej súťaži ZVER V NAŠICH LESOCH v kategóriách ZUŠ získali 5 ocenení. Verejná vernisáž pod záštitou MESTA SENICA nemohla byť organizovaná z dôvodu karanténnych opatrení.

OCENENÍ:
kategória ZUŠ (1. stupeň ZŠ)
Noemi Púpalová – pedagóg Mgr. Hana Oslejová
Sofia Geržová – pedagóg Mgr. art. Štefan Orth
kategória ZUŠ (2. stupeň ZŠ)
Marek Michael Kružík – pedagóg Mgr. art. Natália Žúrková
Simona Kubincová - pedagóg Mgr. art. Natália Žúrková
Júlia Ďurišová – Rubanská - pedagóg Mgr. art. Natália Žúrková

Všetkým oceneným žiakom srdečne gratulujeme.

oznam
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole od 12.10.2020 v školskom roku 2020/2021

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva MŠVV a Š SR Vám oznamujeme, že od 12. 10. 2020 bude mimoriadne prerušené skupinové vyučovanie v ZUŠ, Vajanského 27/4, Senica.

Žiaci skupinového vyučovania (tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor, hudobné teórie), budú mať od 12.10.2020 dištančnú výuku. Po dohode s vyučujúcimi budú možné individuálne konzultácie (prednes, tanečné sóla, konzultácie absolventov, príprava na ďalšie štúdium).

Zrušené bude vyučovanie sláčikového a akordeónového súboru a speváckeho zboru.

Individuálne vyučovanie pokračuje naďalej bez zmien.

V súlade s Manuálom MŠVV a Š SR pre základné školy a školské zariadenia bude vyučovanie v ZUŠ, Vajanského 27/4, Senica prebiehať podľa nasledovných podmienok:

1. Pri vstupe do budovy školy žiaci absolvujú dezinfekciu rúk. Počas prítomnosti v ZUŠ si žiaci opakovane dezinfikujú ruky v triede alebo si umyjú ruky vodou a tekutým mydlom.

2. Používanie ochranných rúšok v priestoroch školy a počas vyučovania sa riadi podľa aktuálnych pokynov ÚVZ SR.

3. V priestoroch školy sa žiaci zdržujú iba v čase svojho vyučovania. Počas prestávok obmedzia kontakt so žiakmi z iných tried a odborov.

4. Zákonným zástupcom bude k dispozícii v žiackej knižke dieťaťa tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré je treba potvrdiť svojím podpisom pravidelne v intervale 1 týždňa.

5. Pri prerušení dochádzky žiaka z dôvodu akéhokoľvek ochorenia trvajúceho viac ako 5 pracovných dní( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú), treba predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená jeho lekárom alebo RÚVZ. Za týchto okolností je dieťa vylúčené z vyučovania.

6. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť na vyučovanie 2 rúška a papierové hygienické vreckovky./p>

7. Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov školy. Komunikáciu s pedagógmi odporúčame riešiť formou mailu, telefonicky alebo písomne.

8. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. (Tlačivo vyhlásenia o bezinfekčnosti návštevníka je k dispozícii na vrátnici.)

V Senici 12.10.2020
Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ

 


Absolventi 2019 - 2020

Tohtoroční absolventi hudobného a výtvarného odboru kvôli minuloročnej koronavírusovej pandémii prišli o slávnostnú rozlúčku so štúdiom v ZUŠ v podobe tradičného záverečného koncertu a vernisáže svojich prác. Vedenie školy sa im stratené slávnostné chvíle, ktoré bývajú vyvrcholením dlhoročného štúdia, rozhodlo v piatok 25. septembra aspoň trocha vynahradiť. V koncertnej sále sa, samozrejme za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení, konala malá absolventská slávnosť. Zišli sa absolventi výtvarného odboru a o dve hodiny neskôr absolventi hudobného odboru, aby si od riaditeľky a od svojich pedagógov prevzali knihy a kvetiny, ktoré im, tak ako každý rok, venuje Rodičovské združenie. Slávnostnú atmosféru umocnili výkony troch absolventov – hudobníkov. Zaspievala Viktória Mikušová, na klavíri zahrala Alica Zahumenská a na gitare Richard Čederle. Po príhovore riaditeľky školy a odovzdaní darčekov sa prítomní absolventi vyfotografovali na tablo, ktoré im dodatočne urobia pedagógovia výtvarného odboru. Zatiaľ čo koncert, na ktorom by sa predstavili všetci absolventi hudobníci sa už nepodarilo zrealizovať, absolventské práce, ktoré sú nainštalované v obidvoch školských galériách, si môžu pozrieť počas svojho vyučovania všetci žiaci školy a vďaka technickým možnostiam ich svojim rodičom sprostredkovať.

Mgr. Mirka Gáfriková

Výtvarný odbor

Hudobný odbor


Vyjadrenie k článku uverejnenom dňa 14. 9. 2020 v týždenníku MY Záhorie

Vzhľadom k viacerým nepresným tvrdeniam uverejneným v týždenníku MY Záhorie zo dňa 14. 9. 2020 považujeme za potrebné vyjadriť sa k jednotlivým témam.

1. Vrátenie školného za obdobie mimoriadneho prerušenia vyučovania

Platby školného sa riadia Smernicou č. 6/2019, v ktorej je uvedené: „Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatený príspevok sa nevracia. Riaditeľstvo ZUŠ môže rozhodnúť o vrátení príspevku, ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť vyučovania dlhšie ako 4 týždne, po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.“

V mesiaci marec 2020 sa konalo vyučovanie do 10. 3., v mesiaci jún individuálne vyučovanie od 8. 6. a skupinové vyučovanie od 15. 6.

V mesiacoch apríl a máj bolo zabezpečené dištančné vyučovanie obsahom a formou prispôsobené technickým možnostiam pedagógov a žiakov.

Vyučovanie sa teda konalo a neexistujú dôvody pre nezaplatenie školného.

2. Platby príspevkov rodičov do Rodičovského združenia – platby za pomôcky

Pri ZUŠ v Senici pôsobia tri občianske združenia: “Výchova umením“ pre odbory hudobný, výtvarný a literárno dramatický, “Tanečné štúdio“ pre tanečný odbor a osobitne pre súbor „Tanečná skupina Scream“. Na rodičovskom združení tanečného odboru dňa 16. 9. 2020 bola schválená úprava výšky príspevku z 30 eur na 20 eur na obdobie od septembra do decembra 2020. Podľa situácie s organizovaním súťaží a koncertov sa bude táto suma meniť.

V OZ Výchova umením si pre každý školský rok na základe komunikácie s vedúcimi odborov a vedením školy pripravuje výbor rodičov finančný plán a na základe aktuálnych zoznamov žiakov sú kontrolované úhrady príspevkov. Pokladník združenia každoročne vypracúva ročnú správu o hospodárení. Pretože k 2. 9. 2020 nemáme ešte túto ročnú správu, nemáme ani informáciu o stave platieb od rodičov za obdobie II. až VI./2020. Práve z dôvodu, že v čase prerušenia riadneho vyučovania v jarných mesiacoch je možné, že viacerí rodičia za toto obdobie neuhradili príspevok, sme sa po dôkladnom zvážení rozhodli, že požiadame rodičov o zaplatenie príspevku na obdobie mesiacov IX./2020 až I./2021 a po zasadnutí výboru OZ na konci septembra a kontrole platieb bude schválená úprava platieb príspevkov na II. polrok šk. r. 2020/2021. Tvrdenie, že všetky finančné prostriedky za II. polrok šk. roku 2019/2020 zostali nepoužité sa nezakladá na pravde.

Nakoľko všetky plánované podujatia začínajú väčšinou v marci, výdavky na ne boli realizované v predstihu – napríklad v tanečnom odbore boli v čase uzatvorenia škôl už takmer hotové kostýmy k súťažiam, vo výtvarnom odbore pripravený bulletin k súťažnej výstave, v literárno dramatickom odbore materiály k súťažným divadelným predstaveniam, v hudobnom odbore darčeky pre absolventov a celý rad ďalších výdavkov. Žiaci absolventských ročníkov VO si individuálne v jarných mesiacoch odniesli domov výtvarný materiál na spracovanie svojich absolventských prác. Nevyužité finančné prostriedky z minuloročných rodičovských príspevkov zostávajú samozrejme súčasťou nových rozpočtov rodičovských združení.

Niektoré z plánovaných podujatí sa budú konať v náhradnom termíne, ako napríklad slávnostné odovzdávanie darčekov absolventov spojené so sprístupnením výstavy a neverejné vyhodnotenie výtvarnej súťaže Senické zlaté jabĺčko s vydaním bulletinu a odovzdaním cien.

K jednotlivým bodom pridávame podrobnejší výklad:

K bodu 1.

Príjmy z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov sú súčasťou bežného rozpočtu školy. Z nich sú hradené všetky prevádzkové náklady. Aj v čase prerušenia vyučovania je časť budovy využívaná (riaditeľstvo, odd. PaM, ekonomické odd) a ani v učebniach, v ktorých sú hudobné nástroje, nemôže prísť k radikálnemu poklesu teploty z dôvodu rizika ich poškodenia. Súčasťou nákladov sú aj mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Dištančné vzdelávanie kládlo na pedagógov rovnaké, ba často aj vyššie nároky. Pri výuke boli nútení využívať svoje vlastné technické vybavenie a elektronická komunikácia so žiakmi a rodičmi v mnohých prípadoch časove prevyšovala ich vyučovací úväzok. (Mzdy pedagógov v tomto období boli vyplácané iba na úrovni základných úväzkov). Zatiaľ čo počas riadneho vyučovania je činnosť vo všetkých odboroch smerovaná k verejnej prezentácii žiakov, (koncerty, predstavenia, výstavy, súťaže), dištančná forma umožnila rozvíjať u žiakov ich tvorivosť, samostatnosť, prejavenie vlastného názoru. Tieto aspekty sú prirodzenou súčasťou umeleckého vyučovania. V každom odbore boli využívané vhodné formy a metódy, ktoré volili pedagógovia, aby čo najlepšie naplnili výchovno vzdelávacie ciele jednotlivých predmetov a svoju pracovnú činnosť pravidelne predkladali na kontrolu vedeniu školy. Dištančná forma kládla zvýšené požiadavky aj na rodičov, obzvlášť rodičov mladších detí pri zabezpečení komunikácie s pedagógmi. Za túto spoluprácu vyslovujeme všetkým rodičom poďakovanie.

Pre prípad problému v komunikácii s jednotlivými pedagógmi (chybný telefonický alebo mailový kontakt a pod.) boli počas celého obdobia na webovej stránke školy uverejnené kontakty na zástupkyne riaditeľa, ktoré boli pripravené neodkladne takéto problémy riešiť.

K bodu 2.

Finančné prostriedky rodičovských združení sú používané v súlade s celoročným plánom a to nielen na zakúpenie materiálu (farby, plátna, výkresy, látky, rekvizity a pod.), ale aj:

V hudobnom odbore: nákup notového materiálu, údržba a ladenie hudobných nástrojov, poistenie a štartovné na súťaže, darčeky pre žiakov na adventné podujatia, darčeky pre absolventov, dopravné náklady a ďalšie položky.

Vo výtvarnom odbore: okrem nákupu učebných pomôcok doprava a poistenie žiakov pri zájazdoch, náklady spojené s organizáciou výstav, vernisáží a súťaží, darčeky pre absolventov.

V literárno dramatickom odbore: nákup rekvizít, kostýmov, dopravné a ubytovacie náklady pri cestách žiakov na semináre, tvorivé dielne a súťaže, darčeky absolventom.

V tanečnom odbore: nákup látok, doplnkov, výroba rekvizít, prenájmy sál, štartovné, poistenie, doprava a ďalšie položky.

Niektoré z týchto položiek škola za bežnej situácie hradí z finančných prostriedkov, získaných za vzdelávacie poukazy – tieto sú súčasťou rozpočtu školy. (Na 1.270 žiakov školy v šk. r. 2019/2020 odovzdaných 104 poukazov). Počas mimoriadnej situácie schválila Národná rada SR dňa 22. 4. 2020 novelu zákona 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení, ktorá umožňuje príspevok na záujmové vzdelávanie použiť na iný účel súvisiaci so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.

Z tohto dôvodu sa od júna z finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy namiesto aspoň časti vyššie uvedených položiek nakupuje všetko, čo je treba pre zabezpečenie hygienických požiadaviek na prevádzku školy. Denne prichádza na vyučovanie 350 – 500 žiakov, dôkladné denné upratovanie a dezinfekciu je potrebné vykonávať v celom areáli školy. Vzhľadom k vývoju situácie s ochorením COVID 19 je reálny predpoklad, že zvýšené náklady na dezinfekciu priestorov budú tvoriť dlhodobo finančnú položku v rozpočte školy.

V Senici dňa 18. 9. 2020
Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ

 


Múzeum v Senici otvorené

V zrekonštruovanej budove letohrádku veľkostatkára Vagyona z 19. storočia, v bývalej Sokolovni, bolo 31. augusta 2020 otvorené Senické múzeum. Na slávnostnom podujatí účinkovali aj žiaci speváckeho zboru ZUŠ Senica.


Senické kultúrne leto 2020

Žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy Senica svojim vydareným skoro hodinovým programom populárnych a muzikálových melódií otvorili v nedeľu 12. júla Senické kultúrne leto 2020.

Nečakaným bonusom bolo vystúpenie tohtoročných superstaristov Martiny Koniarkovej a Giovaniho Ricciho...

Program uvádzala bývalá žiačka ZUŠ Senica Eliška Gáfriková.

text a foto Štefan Orth


ZUŠ v Senici opäť žije umením

Tohtoročný jún v základnej umeleckej škole bol celkom iný ako v predošlých rokoch. Vplyvom mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa nemohli uskutočniť žiadne podujatia, ktorými vrcholí celoročná umelecká práca žiakov a ich pedagógov a ktorými sa prezentujú pred rodičmi a verejnosťou, či už ide o koncerty, divadelné predstavenia, vernisáže výstav. Po znovuotvorení školy (v individuálnom vyučovaní od 8.6. a v skupinovom vyučovaní od 15.6.) sa však vrátil do školy aspoň na krátky čas obvyklý život – z učební sa ozývali tóny hudobných nástrojov, spev, hudba k tanečným choreografiám, cez pootvorené dvere tried bolo možné vidieť malých aj väčších výtvarníkov skláňajúcich sa nad svojimi prácami... Možnosť verejne vystúpiť dostanú vďaka spolupráci s MsDK aspoň speváci, ktorí sa v rámci Senického kultúrneho leta predstavia svojimi piesňami v nedeľu 12. júla podvečer.

Na základe rozhodnutia MŠ SR sa mohli uskutočniť aj prijímacie pohovory pre budúci školský rok. V dňoch 23. a 24. 6. prišlo do školy celkom 102 žiakov spolu so svojimi rodičmi, aby sa uchádzali o prijatie do niektorého zo štyroch umeleckých odborov – hudobného, výtvarného, tanečného a literárno dramatického. V hudobnom odbore prevažoval záujem o hru na klavíri a gitare, o niečo menší záujem bol o spev, akordeón či dychové nástroje. Tradične veľký záujem bol aj o výtvarný odbor, taktiež veľa záujemcov prišlo do literárno dramatického odboru. Oproti minulým rokom bolo prekvapivo menej záujemcov o tanečný odbor. Predpokladáme, že napriek našej snahe o zverejnenie termínov vo všetkých dostupných médiách aj na webovej stránke školy sa pod o niečo menšiu účasť na prijímacích pohovoroch podpísalo aj to, že časť detí sa nevrátilo ani do svojich materských a základných škôl a ich rodičia si neustrážili zmenu termínov prijímacích pohovorov. Šanca na prihlásenie do ZUŠ však ešte stále je počas druhého termínu prijímacích pohovorov 7. septembra, prípadne sa záujemcovia môžu informovať mailom alebo telefonicky.

Dúfame, že po letných prázdninách budeme môcť v plnej miere pokračovať v umeleckej výchove detí a mladých ľudí a taktiež opäť potešiť všetkých priaznivcov umenia našimi koncertmi a výstavami.

Mgr. Mirka Gáfriková

oznam
Smernica č. 6/2019 o školnom

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).